Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen & integriteit
Maak een afspraakDe vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Op het moment dat een medewerker te maken heeft met ongewenst gedrag op het werk is het vaak lastig om dit te delen met de leidinggevende. Het kan immers ook met deze manager te maken hebben. De vertrouwenspersoon biedt hierin een oplossing.

Als onafhankelijk extern persoon fungeert Monique van Maalsen (gecertificeerd vertrouwenspersoon) als luisterend oor voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties worstelen. Monique luistert, oordeelt niet, kan adviseren en begeleiden.

In de preventie kan bij vroege signalering erger worden voorkomen en een overzicht over incidenten kan zorgen voor preventieve maatregelen.

ongewenst gedrag

Ongewenste omgangsvormen op het werk zijn steeds vaker onderwerp in de media. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? Alles wat beschadigend en belasten werk en de lichamelijke of geestelijke integriteit van een ander raakt. Dit is dus per persoon verschillend; iedereen reageert anders op situaties.  Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, geweld, discriminatie, agressie, racisme of (seksuele) intimidatie.

In 2022 gaf 1 op de 8 Nederlanders van 16 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen. (Bron: CBS)

De Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werkomgeving en ongewenst gedrag tegen te gaan. Het is de zorgplicht van de werkgever en onderdeel van goed werkgeverschap.

 

integriteit

Bij integriteit richt de vertrouwenspersoon zich op niet-integer gedrag. Dit kan gaan over het meenemen van toiletpapier, maar ook het uitvoeren van bepaalde nevenwerkzaamheden. Daarnaast houdt Monique zich als vertrouwenspersoon integriteit bezig met integriteitsschendingen zoals diefstaf, fraude, machtsmisbruik en corrruptie.

Bij het vermoeden van een integriteitsschending of een (maatschappelijke) misstand kunnen medewerkers veilig bij de vertrouwenspersoon terecht. Hierbij gaat het om zaken die schade doen aan de organisatie of de maatschappij.

Extern vertrouwenspersoon

Een gekwalificeerde onafhankelijke LVV-registervertrouwenspersoon als vast aanspreekpunt voor medewerkers met een klacht of probleem.

Advies & hulp

Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Gedragsregels & beleid

Ontwikkelen van gedragsregels en –beleid over welk gedrag wel en niet wordt getolereerd van werknemers in de organisatie.

Preventie

Bewustwording creëren over ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan. Het voorkomen van conflicten en een nare werksfeer.

Ziekteverzuim & uitstroom

Veel medewerkers hebben in meer of mindere mate te maken met ongewenst gedrag van collega’s. Vaak wordt dit genegeerd, weggelachen of gezegd: “Zo is zij/hij nu eenmaal, neem het niet te serieus.”.

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen zijn voor iedereen anders. Ongewenst gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dat is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Medewerkers die hiermee te maken krijgen kunnen frequent verzuimen, (langdurig) ziek worden door stress of depressieve gevoelens ontwikkelen. Vaak zijn deze werknemers al minder productief voordat ze zich ziek melden bijvoorbeeld door slaaptekort of concentratieverlies. Daarnaast kan het leiden tot een negatief gevoel bij de werkgever (imagoschade) en het zoeken van een andere baan vanwege de situatie (uitstroom). Medewerkers weten vaak niet waar ze terecht kunnen en hebben niet het gevoel dat de organisatie het serieus neemt.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon aan

Het initiatiefwetsvoorstel in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is op 23 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer.

Werkgevers tot 10 werknemers zijn uitgezonderd van de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het is het terugdringen van ongewenst gedrag en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Bron: Salaris van Morgen

Waarom ik met de vertrouwenspersoon sprak

Het subtiele pestgedrag, dat zich voornamelijk in de onderstroom en niet zichtbaar afspeelde, maakte me machteloos.

Langzaam maar zeker werd ik buitengesloten, genegeerd en weggepest. Steeds haakte er weer iemand anders af om niet buiten de groep te vallen en die vervolgens niet meer met me sprak. Ik werd geïsoleerd.

Het heeft me kapot gemaakt. Mijn naam besmet door de kwaadsprekerij, mijn werk onmogelijk gemaakt en mijn vertrouwen in collega’s afgenomen. En niemand die écht iets deed.  

Workshops & training

Een training of workshop voor medewerkers? Bewustwording creëren over ongewenst gedrag en omgangsvormen? Dit is ook van belang om het onderwerp aan te kaarten als er (nog) geen sprake is van pestgedrag. Dit kan helpen om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen of elkaar in ieder geval op aan te spreken.